อยู่ระหว่างการทดสอบ นำส่งข้อมูล

รายงานตัวชี้วัดพื้นที่

ชื่อรายงาน เทมเพลต
1.ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลด้วยเครื่องมือ (ADL)
2.ร้อยละความครอบคลุมของผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะที่ต้องการความช่วยเหลือในการดําเนินกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ (11 คะแนน) ได้รับการเยี่ยมบ้าน
3.ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ
4.ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ และพบสงสัยพัฒนาการ ล่าช้า
5.ร้อยละความครอบคลุมของเด็ก 9 18 30 และ 42 เดือน ที่มีผลคัดกรองสงสัยพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้น พัฒนาการโดยผู้ปกครองและติดตามภายใน 30 วัน
6.ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์ว่านิช
7.ร้อยละความครอบคลุมของเด็กอายุ 18 เดือน - 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
8.อัตราป่วยด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต

รายงานตัวชี้วัดกลาง

ชื่อรายงาน เทมเพลต
1.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
2.ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
3.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์
4.ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี
5.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)
6.ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Respiratory Infection)
7.การลดลงของอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคที่ควรรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ACSC: Ambulatory Care Senditive Condition) ในโรคลมชัก (Epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (Diabetes Melitus) และความดันโลหิตสูง (Hypertension)